Advies

Veilige en vrije zorg

Het aantal agressie-incidenten en gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg nemen toe. Ambulantisering, werkdruk en een intensievere zorgomgeving leiden tot meer complexe situaties. Deze ontwikkelingen kunnen op verschillende niveaus in de organisatie vraagstukken opleveren. Hoe houden we blijvend aandacht voor het thema veiligheid? Hoe blijven we anticiperen op de veranderende (werk)omgeving? En op welke manier begeleiden, coachen en sturen we onze medewerkers hierbij?

Preventie en vroegsignalering

Bij het creëren van een optimale veilige én vrije zorgomgeving spelen niet alleen kennis, houding en vaardigheden een rol. Er komen bijna altijd ook vraagstukken over beleid en wetgeving, teamprocessen en interne en externe samenwerking aan de orde. De oorzaken en eerste signalen van onveilige situaties of incidenten liggen vaak al eerder in de tijd en eerder in het proces. We kijken samen naar de factoren die hierbij een rol spelen. Zodat de patronen, beslissingsmomenten en handelingen die van invloed zijn, (eerder) worden herkend en omgebogen.

Preventie en vroegsignalering

Echte en blijvende verandering

Uw en ons doel is om blijvende aandacht te creëren voor het thema veiligheid. Trifier begeleidt en adviseert zowel bij het opzetten van het plan van aanpak, de uitvoering als bij de borging hiervan. Tegelijkertijd richten we ons op het bevorderen van bewustwording, regie en zelfvertrouwen. Dat is de unieke en succesvolle methode van Trifier, waarmee we samen échte en blijvende verandering en versterking bewerkstelligen!

Van samenwerking tot beleidsevaluatie

Trifier besteedt in al haar trajecten veel aandacht aan (multidisciplinaire) samenwerking en communicatie. Ook ondersteunen we bij zowel het opzetten van een effectief veiligheidsbeleid als bij de vertaling naar de uitvoering ervan. We zetten passende interventies in als training, coaching on the job, kennissessies, worldcafé, regietheater, oefenen met acteurs, intervisies, e-learning, assessments, observatie en onderzoek.

Een greep uit de thema’s:

  • Zelfsturende teams
  • Multidisciplinaire en ketensamenwerking
  • Beleidsevaluatie
  • Omgaan met veranderende wetgeving
  • Ondersteuning bij het opzetten van een effectief agressiebeleid

  • Van veiligheidsbeleid naar uitvoering
  • De rol van aandachtsfunctionarissen
  • Train-de-trainer programma’s voor borging van kennis en kunde
  • Ondersteuning bij het opzetten van een interne opleidingsacademie

Bij het komen tot gerichte oplossingen kan onderzoek een goede ondersteuning bieden. Kijk hier voor meer informatie!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan”

Cardia

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis