Referenties

Trajecten in binnen- en buitenland

Trifier-ISI werkt voor alle zorgsectoren in binnen- en buitenland. In Nederland is dit voornamelijk op het thema werken met Potentieel Gewelddadige Eenlingen en herkennen van radicalisering. In het buitenland organiseren we leer- en adviestrajecten in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op onder andere Aruba en Malta. Ook participeren we in diverse internationale netwerken.

Lees hieronder meer over vier van onze projecten in zowel binnen- als buitenland.

Mount Carmel Hospital, Malta

Op Malta heeft Trifier-ISI binnen het Mount Carmel Hospital (GGZ en VG ziekenhuis) een train-de-trainers programma verzorgd in het omgaan met agressie van cliënten en het leren vroegsignaleren van spanningsbouw bij cliënten om interventies van de-escaleren in te zetten.

Onze focus lag op het vaardiger maken van de trainer in het fysiek en communicatief de-escalerend werken waarbinnen een humane cliëntgerichte bejegening voorop staat. Enerzijds zijn de trainers vaardiger geworden in humane fysieke technieken van de-escaleren en ook zijn zij vaardiger geworden in diverse communicatieve de-escalerende technieken. Hoe dit vanuit een train-de-trainers rol over te brengen aan collega’s was een belangrijk didactisch onderdeel.

Naast het vaardiger worden van de trainers hebben we op organisatieniveau geanalyseerd en geadviseerd hoe de organisatie als geheel aandacht kon bevorderen voor vroegsignalering van agressie en hoe in het geheel medewerkers vaardiger konden worden het de-escalerend werken.

Mount Carmel Hospital, Malta

Orthopedagogisch Centrum Aruba

Op Aruba is Trifier-ISI actief in het doen van onderzoek naar de behoefte van professionalisering van werkers in de keten van de Jeugdhulpverlening. Methodisch werken, bejegening en attitude en samenwerking in de keten zijn hier speerpunten in geworden.

De keten van Jeugdhulpverlening bestaat op Aruba uit vrijwillige, gedwongen en ambulante hulpverlening. Onderlinge samenwerking (ook met het systeem van de jongeren) en afstemming gericht op het behalen van een positief en duurzaam resultaat in de Jeugdhulpverlening (om terugval te voorkomen) zijn belangrijke doelstellingen in de ketenzorg.

Het onderzoek heeft geleid tot een voorstel en plan van aanpak om, zowel binnen de afzonderlijke organisaties als onderling met diverse organisaties, op individueel en teamniveau de professionalisering in vaardigheden op specifieke terreinen (denk aan omgaan met complexe hulpvragen, samenwerking met het primaire systeem van de jongeren, omgaan met agressie en de-escalerend werken) te trainen. En de onderlinge samenwerking en afstemming te bevorderen. Vanuit Aruba hebben we ook contact gelegd met de Jeugd-GGZ op Curaçao.

Orthopedagogisch Centrum Aruba

Werken met Potentieel Gewelddadige Eenlingen

Binnen diverse GGZ organisatie in Nederland geven wij leergangen en workshops rond vroegsignalering van radicaliseringsprocessen bij cliënten en hoe medewerkers vaardiger kunnen worden in het vroegsignaleren van voorgenomen geweld. Wij hebben een model ontwikkeld waarmee hulpverleners (diverse disciplines) met elkaar in gesprek kunnen gaan en multidisciplinair de intersubjectiviteit kunnen vaststellen rond processen van radicalisering naar voorgenomen geweld.

Werken met Potentieel Gewelddadige Eenlingen

Anti-radicalisering

Naast het inhoudelijk model houden wij ons ook bezig met thema’s als: omgaan met media, samenwerking met andere instellingen, informatie delen (wat kan wel en wat kan niet) en het organiseren van multidisciplinaire overleggen met relevante betrokkenen. Ons motto hierin is: een kwalitatieve verbinding maken tussen behandeling/begeleiding en veiligheidsrisico’s.

Binnen de organisatie Fivoor leidt Trifier-ISI op dit moment Aandachstfunctionarissen Anti Radicalisering op in een meerdaagse leergang.

Anti-radicalisering