COM 2.0: interventies bij spanningsopbouw in combinatie met emoties

Vroegsignalering van oplopende spanning

Er worden in de zorg diverse vormen van vroegsignalering gebruikt om spanningen bij cliënten vroegtijdig te signaleren en daarop gepast te interveniëren. Het crisisontwikkelingsmodel (COM) van Trifier wordt als best practice toegepast in veel zorginstellingen. Het biedt professionals een kader voor het vroegtijdig signaleren van opbouwende spanning en, daaraan gekoppeld, interventies die passen bij de mate van spanningsopbouw en controleverlies van de cliënt. Het crisisontwikkelingsmodel 1.0 geeft hier een algemeen beeld van. Ervaringen uit de praktijk gaven aan dat er controleverlies op verschillende vlakken speelde of dat er spanningsopbouw was door een combinatie van emoties, bijvoorbeeld boosheid en verdriet. Een benadering afgestemd op de hoogste emotie bleek tijdens de-escalerende interventies niet de meest voor de hand liggende. Dit vroeg om een fijnmaziger instrument om gedrag beter te kunnen voorspellen en gepastere interventies te kunnen inzetten.

Interventies afgestemd op (combinaties van) emoties

Trifier heeft het oorspronkelijke crisisontwikkelingsmodel gecombineerd met observatietechnieken en kennis van basisemoties. Zo ontstond het crisisontwikkelingsmodel 2.0, een analyse-instrument dat extra handvatten biedt voor hulpverleners. Het erkennen en herkennen van de verschillende emoties in de  opbouwende spanning geven aanknopingspunten voor de interventies. Spanning die voortkomt uit verdriet en angst vraagt om een andere benadering dan oplopende spanning door woede.

Het herkennen en onderkennen van emoties biedt een ingang voor een dialoog. Verdiepende kennis over welke emoties zich voordoen, zijn helpend om sneller en effectiever emoties te herkennen van woede, verdriet en ondraaglijk lijden, angst en verrassing, afschuw en minachting en blijdschap.

Door samen met cliënten na te denken over de verschillende emoties, hoe deze te hanteren zijn en natuurlijk wat er dan in de verschillende fasen helpt, ontstaat er een fijnmazig observatie en handelingskader voor de cliënt én begeleiders. Het COM 2.0 model biedt hierdoor nog meer handvatten voor analyse en interventies.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Lees meer in het artikel in Nursing Academy GGz via deze link.

Frank van Gool

 

terug naar vorige pagina
COM 2.0: interventies bij spanningsopbouw in combinatie met emoties
Kijk hier voor ons trainingsaanbod