Herstelondersteunend werken op een HIC: in de praktijk

Veel instellingen in de geestelijke gezondheidszorg staan voor de uitdaging hun High Intensive Care afdeling te verbeteren. Reductie van klinische bedden, de ambulantisering en de wens om dwang en drang terug te dringen, leiden tot een nieuw zorgperspectief. Dit betekent niet alleen dat er gewerkt en gebouwd wordt aan de faciliteiten van een andere werk- en behandelomgeving. Het vraagt ook om werken en bouwen aan een substantiële verandering in de manier van werken en behandelen door zorgprofessionals.

Verschillende fases in de HIC ontwikkeling
Bij de ontwikkeling naar een HIC unit komen verschillende ontwikkelfases kijken. Trifier sluit haar HIC trajecten aan op de betreffende ontwikkelvraag en heeft hiervoor verschillende modules opgezet. Veilige, herstelgerichte en vrije zorg vormen hierbij de uitgangspunten. De modules zijn ondergebracht in vier aspecten die samen de basis vormen voor de Trifier methode:

  • Teamstructuur & Teamproces
  • Professionalisering
  • Escalatie & Dwang
  • Behandelen & Begeleiden

Sinds 2014 begeleidt Trifier de HIC unit bij Dimence met een maatwerktraject dat bestaat uit een aantal gekozen modules uit de Trifier HIC methode.

Van meer naar minder regels
Dimence zit, net als vele GGZ instellingen, in de transitie van een gesloten afdeling naar een High Intensive Care (HIC) afdeling. Eind 2016 gaat de verbouwing op de locatie Deventer van start om deze manier van werken facilitair te ondersteunen (zoals een extra beveiligde kamer (EBK), monitoringsystemen, een andere indeling en inrichting van ruimtes etc.).

Maar Dimence wacht met de nieuwe, herstelondersteunende manier van werken niet tot de verbouwing gereed is. Zij ondersteunt haar medewerkers al een aantal jaren bij de ontwikkeling die het werken op een HIC op het gebied van inhoud en attitude vergt. De gesloten afdeling met een strakke structuur en veel regels maakt plaats voor vraaggerichte zorg, minder regels en een andere manier van personeelsinzet.

Hoe gaan we om met minder regels zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid? Hoe passen we de zorg aan op de persoon? En hoe hou je het als team toch veilig en overzichtelijk? Onze cliënten eten bijvoorbeeld niet meer standaard tegelijkertijd in dezelfde ruimte en op dezelfde tijd. We passen dit aan op de persoon. Deze nieuwe manier van werken vraagt om flexibiliteit van het team, het opschalen van zorg en meer één-op-één begeleiding. Kortom, een ontwikkeling van een gesloten naar een meer open systeem, waarbij gastvrije zorg én gevoel van veiligheid centraal staan.

De crisis vóór zijn
Onveilige situaties, dwangtoepassing en separaties komen nauwelijks meer voor doordat het team leert crises vóór te zijn. Het team heeft zich sinds 2014 met ondersteuning van Trifier verder ontwikkeld in vroegsignalering, de-escalerend werken, één-op-één begeleiding, reflectie en (multidisciplinaire) samenwerking. Vervolgens was het van belang deze manier van werken vast te houden en te borgen. Hierbij ondersteunt Trifier de teams op dit moment door middel van de flexmonitor; een methode die het team handvatten biedt om zichzelf als team onder de loep te nemen, ongewenste ontwikkelingen direct te signaleren en daar dan ook iets mee te doen.

Continue ontwikkeling
De HIC ontwikkeling is een mooi en dynamisch proces, waarbij we ons echt richten op de beleving van de cliënt. Op de HIC afdelingen van onze locaties in Zwolle en Almelo lopen vergelijkbare trajecten. Het is een doorlopende ontwikkeling waar heel HIC Nederland mee bezig is en waarin we nog lang niet uitgeleerd zijn. We blijven evalueren en ons continu doorontwikkelen in onze ambitie de best mogelijke vorm van acute zorg te leveren!

Door:
Jucetta Klasema
Teamleider ziekenhuispsychiatrie/solk, HIC Deventer, team psychose en team verslavingsproblematiek


Relevante links

Webpagina HIC: www.trifier.nl/werken-op-een-hic
Webpagina Flexmonitor: www.trifier.nl/flexibiliteitsmonitor

© Trifier, 2016

terug naar vorige pagina
Herstelondersteunend werken op een HIC: in de praktijk
Kijk hier voor ons trainingsaanbod