Team ontwikkeling

Samenwerken onder druk

Het werken in een intensieve en/of gesloten zorgomgeving stelt hoge eisen aan zorgprofessionals. De dreiging van een crisis is vaak aanwezig en zet de samenwerking onder druk. Naast een gevoel van onveiligheid heeft dit ook vaak ziekteverzuim en verstoring van het werkplezier en de teambalans tot gevolg.

Hoe ontwikkelt het team meer openheid en zelfvertrouwen in het signaleren en voorkomen van dreigende crisis? En welke handelingsalternatieven zijn er om hier op een uniforme en cliënt/patiëntvriendelijke manier mee om te gaan?

 

Handelingsbekwaamheid en zelfvertrouwen

De oorzaken en eerste signalen van onveilige situaties of incidenten liggen vaak al eerder in de tijd en eerder in het proces. Trifier kijkt en zoekt samen met het team naar de factoren die hierbij een rol spelen. Zodat de patronen, beslissingsmomenten en handelingen die van invloed zijn, worden herkend en omgebogen. Hiervoor is onder andere De Flexmonitor ontwikkeld.

Het team ontwikkelt cliënt/patiëntvriendelijke handelingsalternatieven en leert meer alert te zijn op signalen van spanningsopbouw. Middels praktijkgerichte training, oefening en intervisies bevorderen we de handelingsbekwaamheid en het zelfvertrouwen. Dat is de unieke en succesvolle methode van Trifier, waarmee we samen met het team échte en blijvende verandering bewerkstelligen.

Communicatie, zelfregie en samenwerking

In al onze trajecten besteden we veel aandacht aan samenwerking en communicatie. Ook wordt er dieper ingezoomd op de teamdynamiek en wat het team nodig heeft om flexibel op veranderende situaties te blijven inspelen, elkaar te stimuleren en de gezamenlijke doelen te bereiken. Zo dragen we bij aan de rust, trots en het werkplezier van uw zorgteam!

Het ontwikkeltraject stemmen we af op de wensen, het kennisniveau en de doelstellingen binnen de organisatie. De ontwikkeling van het lerend vermogen en de zelfregie van het team vormt hierbij de basis. Teamscans, observatie, beleidsevaluatie, teambijeenkomsten, onderzoek en training kunnen onderdelen vormen van het leertraject.

Communicatie, zelfregie en samenwerking

Een greep uit de actuele thema's...

In de teamtrajecten van Trifier komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Preventie van en omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • Samen leren van incidenten
  • Alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Bopz)
  • Het maken van afspraken en het vertalen van veiligheidsbeleid naar uitvoering
  • Communicatie en samenwerken onder druk
  • Zelfzorgmethode voor zelforganiserende teams
  • Flexibiliteit als constante factor in intensieve zorgteams (flexmonitor)
  • Ketensamenwerking

In het kader van teamontwikkeling voert Trifier ook onderzoek uit. Kijk hier voor meer informatie!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Een veilige zorg- en werkomgeving staat of valt bij hoe veilig het team zich voelt”

Parnassia

“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Download hier onze brochure teamontwikkeling