Tips omgaan met agressie

Tips omgaan met agressie

De stijging in het aantal geweldsdelicten in de zorg en met name in de Spoedeisende Hulp, is een alarmerende ontwikkeling. Agressief gedrag en geweld tegen zorgmedewerkers, vaak vanwege alcohol- en drugsmisbruik, heeft vanzelfsprekend een grote impact op het veiligheidsgevoel van zorgverleners. In de praktijk blijkt echter vaak dat men niet over de juiste kennis en kunde beschikt om professioneel te kunnen handelen tijdens dergelijke aangrijpende situaties. Als specialist op het gebied van preventie en cliënt/patiëntvriendelijk omgaan met agressief en grensoverschrijdend gedrag, hopen wij u graag wijzer te maken met de onderstaande tips rondom het omgaan met agressie zodat zorgteams (bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp) veiliger en effectiever kunnen handelen.

Tips omgaan met agressie: 1. Protocollen en procedures

Stel duidelijke protocollen en procedures op rondom agressieincidenten, evenals er bij somatische crises er beslisbomen en protocollen voor medische interventies actief zijn. Heldere afspraken over de aanpak van agressie en het denken in scenario's zorgt voor uniform en effectief handelen ten tijde van ingrijpende situaties.

Tips omgaan met agressie: 2. Afspraken in de regie rondom agressieincidenten

Wie vervult welke rol tijdens agressie incidenten? Maak heldere afspraken wie de regie op zich neemt tijdens agressie incidenten zodat dit leidt tot meer rust en minder prikkels in de gespannen situatie. Doe dit zowel binnen het SEH team als discipline overstijgend. Geef ook invulling aan wie welke rol heeft indien er samengewerkt wordt met ambulancepersoneel, beveiliging en politie. Oefenen in het nemen èn overgeven van de regie is zinvol.

Tips omgaan met agressie: 3. Afspraken met de beveiliging

Een efficiënte en effectieve samenwerking met de beveiliging is cruciaal tijdens agressie incidenten, vooral in de afstemming met de politie. Stem daarom de rolverdeling, verwachtingen en regie-afspraken af met de beveiliging. Dit geeft duidelijkheid in de informatiedeling op het moment dat zij worden ingezet en over de positie die zij innemen.

Tips omgaan met agressie: 4. Ketenbenadering: samenwerking met de politie

Bespreek en stem de criteria af voor een vooraanmelding of alarmmelding bij de politie. Daarnaast is het van belang om de rollen en verwachtingen bij een 112- of alarmmelding te bespreken. Dit geeft houvast voor de zorgmedewerker en politiefunctionaris en voorkomt een te vroege of late melding.

Tips omgaan met agressie: 5. Ketenbenadering: professioneel handelen en begrenzen

Onheuse bejegeningen, beledigingen en bedreigingen tegen medewerkers in de zorg is aan de orde van de dag. Vanwege een gebrek aan training, zijn zorgmedewerkers vaak niet bekend met technieken om professioneel te kunnen handelen in dergelijke situaties. Deze technieken omvatten het rationeel stellen en bewaken van grenzen alsmede het kunnen onderscheiden van frustratie en instrumentele agressie. Voor zorgteams is het noodzakelijk om grensoverschrijdend gedrag onderling te bespreken en de grenzen te bepalen. Dit draagt bij aan de bewustwording en het tijdig problematiseren van agressief gedrag.

Tips omgaan met agressie: 6. Afspreken van een code

In de communicatie tussen medewerkers in de Spoedeisende Hulp en in de vooraanmelding (volgens MIST) door de ambulancemedewerkers worden de somatische aspecten kort en met behulp van objectieve indicatoren overgedragen. Maar hoe zit het met subjectieve termen zoals ‘irritant’, ‘verward of ‘onrustig’ die overigens voor meerdere betekenissen vatbaar zijn? Tevens geven deze termen niet de ernst van de situatie aan. Daarom is het zo van belang om een code af te spreken dat problematisch gedrag helder aanduidt om preventieve maatregelen te kunnen ondernemen in agressie incidenten zoals het alarmeren van de beveiliging en het indienen van een vooraanmelding bij de politie.

Tips omgaan met agressie: 7. Melden, evalueren en aangifte van incidenten

Het consequent melden van agressie incidenten helpt zorgteams om inzicht te krijgen in de oorzaken, ernst en frequentie waardoor geschikte maatregelen getroffen kunnen worden. De betrokkenen van een agressie-incident hebben veel baat bij een evaluatie op individueel, team en organisatorisch niveau om knelpunten c.q. verbeterpunten te kunnen signaleren. Is er sprake van ernstig agressief gedrag zoals bedreigingen of fysiek geweld? Zorg dan dat er aangifte wordt gedaan. Zorgorganisaties kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren door heldere procedures op te stellen en medewerkers te ondersteunen bij het doen van aangiftes. De praktijk leert ons dat veel managers aangifte doen in plaats van het slachtoffer.

De bovenstaande tips over het omgaan met agressie niet voldoende? Ontdek de trainingsmogelijkheden!

Trifier onderzoekt, adviseert en begeleidt teams in de zorg in het omgaan, signaleren en voorkomen van agressief en ontwrichtend gedrag. Onze diverse trainingen zoals “omgaan met agressie op de Spoedeisende Hulp” geven participanten de juiste kennis en kunde mee om professioneel te kunnen handelen in lastige situaties welke het zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel sterk bevordert. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel +31 (0) 161 23 11 18.

Contact opnemen
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Veilig voelen is een werkwoord. Je moet er zelf iets voor doen”

Stichting De Waalboog

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis