Trainingen & opleidingen

Zorg in Veiligheid én Vrijheid

Voorbereid op de gevolgen van Wzd en Wvggz

Per 1 januari 2020 is de nieuwe wetgeving voor onvrijwillige zorg van kracht. De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij!’. Deze ontwikkeling vraagt om een bewustzijnsverandering en een omslag in denken en werken.
Van vrijheidsbeperking naar onvrijwillige zorg; vrijheidsbeleving met zo veel mogelijk autonomie.

 

 

Contact Terug naar overzicht Zorg in Veiligheid én Vrijheid

Wat komt er aan bod in deze training?

 • Het ‘Nee, tenzij!’ principe; in dialoog en vanuit eigenaarschap
 • Wat is onvrijwillige zorg
 • Wet zorg en dwang - Wet verplichte ggz; reikwijdte
 • Onvrijwillige zorg in de intramurale zorg
 • Onvrijwillige zorg in de ambulante zorg
 • Wilsonbekwaam en onvrijwillige zorg
 • Omgaan met verzet
 • Het stappenplan als onderdeel van het zorgdossier/EPD van de cliënt
 • De driehoek van eigenaarschap; rollen en samenwerking intern en extern
 • Casuïstiek bespreking met aandacht voor het werken vanuit een visie, regie vanuit de
  cliënt, vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) rapporteren, toetsen en evalueren
 • Afbouwen en terugdringen van VBM
 • Creatief met alternatieven

Deze training is bedoeld voor zorgmedewerkers, (wijk)verpleegkundigen, zorgverantwoordelijken en gedragsdeskundigen in zowel de ambulante als in de klinische setting.

Bij het organiseren van vrijheid en veiligheid voor de cliënt zijn diverse personen betrokken. Per situatie kunnen de functionarissen, rollen en verantwoordelijkheden er iets anders uitzien.

 

Deelnemers leren wat de nieuwe wet inhoudt en worden getraind en uitgedaagd op een andere manier te kijken naar vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Deze mindset vertaalt zich naar een pro-actievere houding en uiteindelijk naar een betere kwaliteit van leven voor cliënten.

Succesverhalen uit de praktijk laten zien dat het inperken van onvrijwillige zorg heel goed realiseerbaar is zonder in te boeten op de veiligheid van zowel de cliënt als de medewerker. Het cliëntwelbevinden verbetert aanzienlijk, evenals het contact met familie en behandelaren. Daarnaast zien we dat deze ontwikkeling een goede stimulans vormt voor de samenwerking binnen het team.

De training is gericht op de praktische vertaalslag van de Wzd en/of de Wvggz.
Met als basis de wet- en regelgeving maken deelnemers de vertaalslag naar onvrijwillige zorg en het stappenplan dat daarvoor nodig is.

Wilt u weten hoe dit werkt voor uw sector?
Klik dan op de oranje knop hiernaast, om contact met ons op te nemen via het formulier.
Ons direct bellen of mailen kan ook: +31 161 231118 of info@trifier.nl

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”

Pluryn